VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany:

Obchodné meno:
Liptov resort, s.r.o.,
Liptovská Sielnica 131,
032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 51 685 981,
DIČ: SK2120750775

Zastúpený:
Mgr. Ján Zimáni,
kontakt:
mob.: 0908 538 808,
e-mail: info@drevenicamedovka.sk
(ďalej len „Prenajímateľ“)

Prevádzka:
Drevenica Medovka****, Demänovská dolina k.ú. Demänovská dolina, parč. č. KN-C 2959/392 Demänovská dolina, 031 01 („Rekreačný objekt“)

Typ prevádzky:
Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Drevenica Medovka**** zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ****.

Klient:
Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok, Prevádzkové pokyny a Storno podmienky ako zmluvnú podmienku ubytovania zároveň sa zaväzuje dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.

REZERVÁCIA UBYTOVANIA

 • Vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára na www.drevenicamedovka.sk - REZERVÁCIA slúži prenajímateľovi len ako podklad pre vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie.
 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky pobytu s rezerváciou prenajímateľom.
 • ZÁLOHA ZA UBYTOVANIE
 • Rezervácia pobytu v rekreačnom objekte Drevenica Medovka**** sa považuje za záväznú až po prijatí a pripísaní zálohovej platby vo výške cca 50% z celkovej ceny pobytu na účet prenajímateľa.
 • Pripísanie zálohovej platby na účet prenajímateľa bude Hosťovi obratom potvrdené spolu so záväzným potvrdením objednávky pobytu s rezerváciou.
 • V prípade, že zálohová platba nebude Hosťom uhradená v lehote do 1-2 pracovných dní, táto objednávka pobytu s rezerváciou je neplatná.
 • Doplatok vo výške cca 50% z ceny pobytu Hosť uhradí prenajímateľovi v hotovosti najneskôr v deň príchodu do rekreačného objektu.
 • VRATNÁ KAUCIA/ DEPOZIT ZA OBJEKT
 • Vratná kaucia/depozit za objekt je určený individuálne prenajímateľom vo výške od 300€ do 1000 € a je splatná pri nástupe na pobyt. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo prípadnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení objektu.
 • Depozit skladá Hosť v hotovosti v deň príchodu. Hosť je v deň príchodu podrobne informovaný 
o stave, úplnosti vybavenia inventáru rekreačného objektu. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť prenajímateľovi. Ak tak neučiní, prenajímateľ má právo účtovať hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 • Kaucia bude vrátená na účet hosťa najneskôr do 3 dní od ukončenia pobytu, po bezchybnom odovzdaní a skontrolovaní celého objektu prenajímateľom.
 • Prenajímateľ kauciu nevráti, resp. vráti iba jej časť v prípade poškodenia alebo odcudzenia inventáru, znehodnotenia objektu, prípadne straty kľúčov.

UBYTOVACÍ PORIADOK, SPÔSOB A PODMIENKY UBYTOVANIA

 • V rekreačnom objekte sa môže ubytovať len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pokiaľ sa v rekreačnom objekte Drevenica Medovka budú nachádzať iné osoby, ktoré nie sú riadne prihlásené na pobyt prenajímateľ si uplatní zmluvnú pokutu 100,-€ za každú osobu/noc, využívajúcu rekreačný objekt bez oznámenia prenajímateľovi. Prenajímateľ si vyžaduje právo skrátiť, alebo celkom zrušiť pobyt hosťa bez možnosti vrátenia kaucie, alebo jej časti, pokiaľ hosť bude svojim správaním porušovať dohodnuté pravidlá uvedené v tomto Ubytovacom poriadku. V prípade záujmu o pobyt v Drevenici Medovka väčším počtom osôb ako je uvedené a kalkulované v cenníku, prenajímateľ má právo upraviť kalkuláciu ceny za pobyt.
 • K prihláseniu je hosť povinný po príchode do rekreačného objektu za účelom ubytovania predložiť prenajímateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať prenajímateľovi predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 15.30 – do 19.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak. resp. podľa dohody s prenajímateľom.
 • Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej cca 1,5 hod. pred plánovaným príchodom, prenajímateľa.
 • V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť objekt, najneskôr do 9.30 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného odchodu Hosťa, prenajímateľ má právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške zloženého depozitu.
 • Rekreačný objekt sa považuje za uvoľnený po tom, čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče prenajímateľovi.
 • V deň odchodu prenajímateľ požaduje odovzdať rekreačný objekt v takom stave, v akom si 
v deň príchodu rekreačný objekt alebo jeho iné zariadenie hosť prebral.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár, spotrebu a stav objektu.
 • Prenajímateľ vyžaduje od hosťa uzamykať rekreačný objekt.
 • Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa ubytovaného v rekreačnom objekte prenajímateľ nenesie zodpovednosť.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia rekreačného objektu (relaxačný bazén, sauna,...) je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy v rekreačnom objekte prenajímateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty vybavenia, škody a znehodnotenie rekreačného objektu spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prenajímateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je v blízkosti objektu a vo všetkých vnútorných priestoroch rekreačného objektu Drevenica Medovka**** FAJČENIE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!
 • Neakceptujeme hlučné oslavy, párty a partie mladých ľudí.
 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo upravovať čas prevádzky všetkých služieb a zariadení z dôvodu ich funkčnej a technickej spôsobilosti (relaxačný bazén, sauna...).
 • V rekreačnom objekte nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V rekreačnom objekte nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prenajímateľ vyžaduje od hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • Hosť ubytovaný v rekreačnom objekte Drevenica Medovka**** je povinný dodržiavať pokyny a ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
 • V prípade, že hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší alebo neakceptuje, prenajímateľ má právo skrátiť alebo celkom zrušiť pobyt hosťa bez možnosti vrátenia peňazí.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE SAUNU A WELLNESS

 • Vstup do priestorov privátneho wellness je povolený vstup len pre ubytovaných hostí.
 • Pred vstupom do sauny a relaxačného bazéna ste povinný dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa.
 • Efekt potenia sa v saune vyvoláte, keď budete suchí a ovinutí plachtou.
 • V saune dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 • V saune môžete sedieť alebo ležať a to len na plachte.
 • Počas potenia sa môžete vykonať samo-masáž tela rukami, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a jej očistenia.
 • Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, ideálne však trikrát.
 • Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.
 • Po saunovaní zostaňte ležať cca 30 min. uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.
 • V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď opustite priestor sauny.
 • Deti sa nesmú v saune zdržiavať bez dozoru dospelých.
 • Do sauny je zakázané brať elektrické prístroje.
 • Manipulovať so zariadením smie len prenajímateľ, prípadne ním poverená osoba.

KOTRAINDIKÁCIE SAUNY

 • Saunovanie prospieva zdraviu človeka, ale je určené predovšetkým zdravým osobám.
 • Osoby trpiace cievnymi a srdcovými ochoreniami môžu používať saunu po porade s lekárom. Do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou; ďalej osoby s otvorenými hnisavými alebo krvavými ranami a pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Zakázaný je vstup osobám pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky. Hosť ubytovaný v rekreačnom objekte Drevenica Medovka**** je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkových pokynov pre Privátne wellness (relaxačný bazén a sauna).

STORNO PODMIENKY

Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu - storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:

 • Pri zrušení rezervácie viac ako 40 dní pred nástupom na pobyt, neúčtujeme žiadny storno poplatok. Záloha za pobyt Vám bude vrátená v plnej výške do 3dní od písomného stornovania pobytu, na účet, z ktorého bola poslaná.
 • Pri zrušení pobytu v lehote 39-21 dní pred nástupom na pobyt si účtujeme storno poplatok vo výške 50 % zo zaplatenej zálohovej platby.
 • Pri zrušení pobytu v lehote 20 - 0 dní pred nástupom na pobyt si účtujeme storno poplatok vo výške 100 % zo zaplatenej zálohovej platby.
 • Na základe obsadenosti a možností rekreačného objektu Vám môže byť ponúknutý náhradný termín pobytu za rovnakých podmienok ako pri stornovanom pobyte s tým, že Vaša zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná.
 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.

UVEDENÉ STORNO PODMIENKY NEPLATIA PRE VEĽKONOČNÝ, VIANOČNÝ A SILVESTROVSKÝ POBYT.